Üldtingimused


Tere tulemast kasutama Mascuse veebipõhiseid teenuseid mille vahendajaks on lehekülg Mascus.ee (edaspidi nimetatud "Internetiteenus"). Internetiteenust kasutades oled andund nõusoleku järgida allpool seatud tingimusi. Sellest tulenevalt palume Sind hoolikalt tingimustega tutvuda. Üldtingimused on tõlgitud ka teistesse keeltesse. Juhul kui tõlgitud materjalides esineb erinevusi Hollandikeelse versiooniga kehtib Hollandikeelne originaal. Teiste osapoolte üldtingimused peale Mascuse on sellest tulenevalt mitte kehtivad.

1. Üldinfo internetiteenuse kohta

Internetiteenus on internetipõhine avalik turg, mis on mõeldud kasutajatele, kes soovivad leida, osta ja müüa raskesõidukeid ning masinaid. Internetiteenus vahendab ajakohast kasutatud sõidukite ja masinate valikut juhtivatelt tootjatelt ja edasimüüjatelt. Ka eramüüjad saavad kuulutusi lisada. Internetiteenus viib kokku ostjad ja müüjad.
Internetiteenuse eesmärgiks on avaldada internetis kasutatud sõidukite ja masinate kuulutusi. Ostja ja müüja vahel koostatakse ja sõlmitakse alati vahetu läbi Internetiteenuse müügis oleva kasutatud sõiduki või kasutatud masina ("Ese") müügileping. Mascus ei ole mingil viisil tehingus ega ostulepingus osaline. Kõik andmed Eseme kohta annab müüja. Mascus ei ole läbi Internetiteenuse avaldatud kuulutuses toodud informatsiooni eest vastutav.
Internetiteenuse vahendusel avaldatud kuulutuse eesmärk on ainult kasutajat teavitada. Kuigi Mascus soovib, et Internetiteenust kasutavad müüjad oleksid hoolikad ning tegutseksid heas usus, ei saa Mascus garanteerida, et müüjate poolt avaldatud andmed on täiesti veatud. Enne Internetiteenuse vahendusel müügis oleva Eseme ostmist kohustub ostja müüja käest kõiki ostja ostuotsust mõjutavaid andmeid kontrollima. Kasutatud eseme ostmisel läbi Internetiteenuse peab ostja olema sama hoolas, kui ostes sarnast asja ajalehekuulutuse või muu kaudu.
Kui otsustate osta Internetiteenuse vahendusel avaldatud andmete põhjal kasutatud sõiduki või seadme, kasutada finants- või transporditeenust või mis tahes muud toodet, on toote müüjaks teie lepingupartner mitte Mascus.

2. Internetiteenuse kasutajaks registreerumine

Kui soovite Mascuse Internetiteenuse kasutajaks registreeruda, sisestage nõutud kasutajaandmed ning nõustuge järgima antud tingimusi. Mascus säilitab teie poolt sisestatud info, mis tähendab, et seda ei ole järgmisel Internetiteenuse kasutamisel vaja enam uuesti sisestada. Teenuse kasutajaks registreeruja peab olema vähemalt 18-aastane.
Internetiteenuste tingimustega nõustumisel kinnitate, et sisestatud informatsioon on õige ning et nõustute andmete muutumisel Mascust e-posti teel viivitamatult teavitama. Mascus säilitab õiguse registreerimisest keelduda ilma vastavasisulist otsust põhjendamata. Mascus võib teie kasutajaõiguse lõpetada, kui sisestatud informatsioon on ebapiisav või vale või kui te ei ole Mascust muutustest teavitanud. Mascus võib ka teile Internetiteenuse kasutamisõiguse andmisest keelduda ning konto kustutada, kui teie tegevus on tingimustega vastuolus. Mascus võib kasutada ka seadusega sätestatud õigusliku kaitse meetmeid.
Internetiteenuse kasutamiseks vajate kasutajanime ning salasõna, mis tuleb hoida teiste isikute eest kaitstuna. Internetiteenuse kasutajana peate Mascusele viivitamatult teavitama, kui kolmandal isikul on tekkinud juurdepääs teie kasutajanimele või salasõnale. Kuni teate saamiseni olete oma kasutajanime ja salasõna all Internetiteenuse kasutamise eest vastutav, kuigi kasutamine ei ole teie poolt volitatud.

3. Andmekaitse ja küpsiste kasutamine

Mascus austab kasutajate privaatsust ning püüab kaubanduslikult mõistlike meetmetega vältida Internetiteenuste kasutamiseks esitatud isikuandmete ebasobivat kasutamist.
Mascus võib klientide andmeid (nagu nimi ja e-posti aadressid) kasutada ning anda neid kolmandatele isikutele, juhul kui vastav kasutaja ei ole registreerimisel seesugust edastamist selgelt keelanud. Andmeid võib edastada lisavarustuse, täiendtoodete ning finantsteenuste pakkujatele või teistele kasutatud masinate ja teenuste pakkujatele vastavalt Mascuse hinnangule. Andmeid edastatakse ainult kehtiva seadusandluse õiguste ja kohustuste raames.
Internetiteenuse kasutajaks registreerumisel nõustute käesolevates üldtingimustes kirjeldatud andmekaitse ja andmeedastuse tingimustega.
Rohkem informatsiooni leiate meie Privaatsus tingimustest. Sealt leiate infot ka küpsiste kohta mida Mascus kasutab. Internetiteenuse kasutajaks registreerimisel nõustute Privaatsus tingimustega seal hulgas küpsiste kasutamisega.

4. Kuulutuse avaldamine

Mascusele antud või saadetud kuulutust tõlgendatakse kui soovi kuulutus Internetiteenuse vahendusel avaldada. Enne kuulutuse avaldamiseks heakskiitmist Mascuse poolt ei ole kasutaja ega Mascuse vahel lepingulist suhet. Müüja kohuseks on täpsustada, millise leheküljel toodud kategooria all iga kuulutus avaldada tuleks: Mascuse kodulehtede loetelus, Mascus Plusis (müüja oma kasutatud masinate loetelu oma kodulehel) ja/või müüja oma sisevõrgu/välisvõrgu teenusel.
Internetiteenuse kasutaja kohustub kontrollima, et ta on saanud kõik õigused ja load Internetiteenuse kasutamiseks tema poolt loodava sisu jaoks. Tema poolt loodav sisu ei tohi mis tahes teise kasutaja või ettevõtte mis tahes intellektuaalomandi õigusi või mis tahes muid õigusi rikkuda ning see ei tohi sisaldada ütlusi ega materjale, mille avaldamine võib Mascust või tema kohustusi kahjustada. Kui kuulutuse sisu sellele sättele ei vasta, kompenseerib Internetiteenuse kasutaja Mascusele mis tahes kahju täies ulatuses.
Kui kuulutus mingil põhjusel avaldamiseks ei sobi, võtab Mascus müüjaga e-posti teel ühendust. Mascus säilitab õiguse lõpetada müüja või ostja kasutusõigused, kui Mascus leiab, et Internetiteenust kasutatakse valesti või vastupidiselt heale tavale. Iga kuulutuse avaldamise eeltingimusi hinnatakse eraldi.
Kuulutus võib kehtida ainult ühe Eseme kohta (kasutatud sõiduk või kasutatud seade).
Müüja kohuseks on veenduda, et kuulutus sisaldab õigeid tootmisandmeid, mis annavad vastavalt seadusele, valitsuse määrustele ja heale kaubandustavale Eseme, selle seisukorra ja muude ostjale oluliste tegurite kohta piisavalt informatsiooni. Kinnitate, et nõustute järgima kuulutuses toodud hinda ja garantiid ning muud informatsiooni.
Teie kohustuseks on teavitada Mascust Eseme müügist, et teie kuulutus eemaldataks.
Mascusel on õigus teie poolt Internetiteenuse kasutamiseks sisestatud materjali või selle osa toimetada, klassifitseerida ning kopeerida ning seda oma äritegevuses vabalt kasutada.
Mascus ei saa kontrollida, kas kasutajate poolt esitatud informatsioon on õige. Seetõttu on informaator vastutav kõikide Mascusele antud vale informatsiooni tõttu tingitud kulutuste ja kahjude eest.
Kuulutuse avaldamise võib mis tahes ajal katkestada. Kui kuulutus tühistatakse enne avaldamist, ei küsita selle eest reklaamitasu.
Mascuse indekseerimisandmete ja ohutusmeetmete intervallide tõttu ei ole makstud kuulutuste sisu Mascuse Internetiteenuses kohe nähtav. Indekseerimisintervallid võivad sõltuvalt serveri koormusest varieeruda. Mascuse maksvate klientide kuulutused on internetis nähtavad tavaliselt mõne tunni jooksul. Meie klientide ja külastajate ohutuse tagamiseks kontrollitakse erakuulutused võltsi, petliku ning ebaseadusliku sisu suhtes üle. Kontrollimise tõttu võib kuluda kuni 72 tundi, enne kui kuulutused Mascuse Internetiteenuses nähtaval on.
Mascus kohustub reklaamitasu tagastama, kui Mascus heakskiidetud kuulutust avaldada ei suuda. Kompensatsioon avaldamata kuulutuste eest piirneb igal juhul makstud reklaamitasuga. Reklaamitasu ei pea tagastama, kui kuulutust ei avaldatud väljaspool Mascuse kontrolli olevate asjaolude tõttu või põhjustel, mida Mascus ei saanud ennetada ega vältida.

5. Tasud ja arvete esitamine

Internetiteenuse kasutajaks registreerumine, kuulutuste lugemine, müüjatega kontakteerumine ja küsimuste küsimine on tasuta.
Üksikkuulutuste avaldamine Internetiteenuses on tasuline teenus. Avaldatud kuulutuste eest küsitavad tasud määratakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. Kõikidele Mascuse hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks.
Internetiteenusesse saadetud kuulutuse avaldamine sõltub alati sellest, kas kuulutuse eest on tasutud. Kuulutuste eest tasutakse kas läbi internetipanga, žiiro, pangaülekande või krediitkaardiga. Mascuse avalehtedel on lingid internetipanganduse viisidele, mida maksmiseks kasutada saab. Enne tasu täielikku maksmist kuulutust ei avaldata. Kontakteeruge regulaarselt iga kuu oma kasutatud sõidukeid ja masinaid reklaamivate klientidega, saage arveid vastavalt hinnakirjale või kliendilepingule.

6. Informatsioon reklaamitud sõidukite ja masinate kohta

Mascus rõhutab kasutajatele, et Internetiteenuses avaldatud kasutatud sõidukite ja masinate andmed pärinevad müüjatelt. Eseme hinnangulise seisukorra andmed põhinevad müüja subjektiivsel hinnangul ning müüja enda nägemusel Eseme seisukorrast.
Kasutatud sõiduki/masina seisukorra andmed ei põhine seega sõltumatu ja neutraalse vaatleja poolt läbiviidud vaatlusel. Mascus ei vastuta seesuguse informatsiooni õigsuse eest.

7. Intellektuaalomandi õigused

Tekstiline, pildiline, programmiline materjal ning muu Internetiteenuses sisalduv materjal on kaitstud vastavalt kohalduvale õigusele. Internetiteenus sisaldab Mascuse intellektuaalomandi õigustega kaitstud materjali. Kui Mascus ei ole sõnaselget kirjalikku luba andunud, ei tohi kasutajad kaitstud materjali jagada, avaldada, taastoota, avalikkusele avaldada ega kaubanduslikult ega muul viisil kasutada, välja arvatud juhul, kui see on seadusega ette nähtud.

8. Kahju hüvitamine ja vastutuse piiramine

Mascus ei garanteeri, et Internetiteenus toimib veatult või et Internetiteenus ning selle serverid arvutiviirustest ja muudest kahjulikest mehhanismidest vabad on. Kui Internetiteenuse kasutamine tingib vajaduse seadmete või andmete teenindamiseks või asendamiseks, ei ole Mascus nende kulude eest vastutav. Internetiteenust pakutakse klientidele "nagu on" seisukorras ning Mascus ei vastuta mis tahes kahju eest, mille on tinginud Internetiteenuse kasutamine või Internetiteenuse rike või tõrge.
Kui Mascuse tõttu esineb tasulistes teenustes eksimus, võib Mascus valida, kas parandada viga või tagastada kasutajale reklaamitasu. Hüvitis on maksimaalselt võrdne reklaamitasuga, mille kasutaja on Mascusele Internetiteenuse kasutamise eest maksnud. Mascus ei vastuta kahju eest, mille on tekitanud kasutaja või kolmas isik ega kahju eest, mida Mascus ette näha ei saanud.
Internetiteenuses leiate lingid internetilehekülgedele, mille on avaldanud Mascusest sõltumatud välised teenusepakkujad. Kuigi Mascus avaldab nende teenuste juurde viivaid linke, juhib Mascus kasutajate tähelepanu sellele, et neid teenuseid pakuvad vastavad teenusepakkujad ning neid kasutatakse vastavalt nende teenusepakkujate tingimustele. Mascus ei vastuta mitte mingil viisil teiste poolt pakutavate toodete ega teenuste eest.
Mascuse käesoleva lepingu järgne koguvastutus on kõikidel juhtudel piiratud 500 euroga, välja arvatud juhtudel, kui kahju on tingitud tahtlikust tegevusest või raskest hooletusest.

9. Kättesaadavus

Mascusel on õigus ilma eelneva teateta Internetiteenuse sisu või selle tööaegu, tehnilisi üksikasju või muud sisu täielikult või osaliselt uuendada, eemaldada või muul viisil muuta. Mascusel on õigus Internetiteenus ajutiselt peatada, et Internetiteenust hooldada või muuta.

10. Tingimuste muutmine

Internetiteenuste valik ja ülesehitus arenevad pidavalt ja seetõttu säilitab Mascus õiguse oma teenuste tingimusi muuta. Muudetud tingimused avaldatakse enne jõustumist Internetiteenuses või saadetakse e-posti teel. Kui jätkate pärast tingimuste muutmist Internetiteenuse kasutamist, tunnistate, et uued tingimused on teile siduvad isegi siis, kui registreerusite kasutajaks enne, kui uued tingimused kehtima hakkasid.

11. Tagasiside

Kui arvate, et Internetiteenuse materjal on mingil moel vale või vigane, andke meile sellest teada, saates Mascusele informatsiooni Internetiteenuse esilehel oleva "tagasiside" lingi kaudu. Kirjeldage teates viga või puudust üksikasjalikult.

12. Tingimuste kehtetus

Kui mis tahes käesolevate üldtingimuste tingimust peetakse kehtetuks, kehtib see kohalduvate seaduste poolt lubatud ulatuses.

13. Vääramatu jõud

Pool ei ole lepinguliste kohustuste rikkumise eest vastutav, kui selle on tinginud takistused, mille toimumist pool ei suuda ära hoida (nt streik, töösulg, andmeside häire, tulekahju, vargus, veekahjustus, sabotaaž, vandalism või muu sarnane ootamatu sündmus), takistused, mida pool lepingu allkirjastamisel ette ei näinud ning tagajärjed, mida pool ette näha ei saanud.

14. Tingimuste kehtivus

Käesolevad siduvad tingimused hakkavad kehtima hetkel, mil te need heaks kiidate. Tingimused kehtivad tähtajatult. Mascus võib igal ajal keelduda kasutajale Internetiteenuse kasutusõiguse andmisest, kui kasutaja käesolevaid tingimusi rikub, teisi kasutajaid või teenuse kasutamist segab.

15. Ennetähtaegne lõpetamine

Hoolimata sellest, mis muidu ettenähtud, võivad mõlemad pooled lepingu vastavasisulise teate edastamisega koheselt tühistada, kui:
a) Kumbki pool rikub oluliselt oma käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi ning ei paranda neid 30 päeva jooksul alates kirjalikust taotlusest.
b) Kumbki pool peatab maksed, pakub osamakseid, pankrotistub, tema suhtes rakendatakse erikonfiskeerimine või aset leiab muu sarnane asjaolu, mida võib pidada maksujõuetuse või likvideerimise tõenduseks.

16. Alltöövõtjad

Mascusel on õigus oma teenuste pakkumisel kasutada alltöövõtjaid.

17. Lahkhelide lahendamine ja kohalduvad seadused

Käesolevale lepingule kohalduvad Hollandi seadused, välja arvatud selle õigusaktide valik. Mis tahes käesolevast lepingust tingitud või sellega seotud lahkheli, vaidlus või nõue või lepingu rikkumine, lõpetamine või kehtivus lahendatakse lõplikult Hollandi kohtus.

18. Kontaktandmed

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Netherlands
Registreerimisnumber: 57776806